Історія. Філософія. Політологія №11

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Батенко Г.В.
  БРИТАНСЬКА ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ПАЛЕСТИНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ В 20-ті роки ХХ ст.
 2. Демин О.Б.
  ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА ХVIII ВЕКА В ОДЕССКОМ (НОВОРОССИЙСКОМ) УНИВЕРСИТЕТЕ
 3. Затовський Б. О.
  ПОЛІТИЧНА КРИЗА В АВСТРО-УГОРЩИНІ В 1905-1908 РР. У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЛІБЕРАЛЬНИХ ЧАСОПИСІВ
 4. Мартинов В. Л.
  МАРОККАНСЬКЕ ПИТАННЯ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ НІМЕЧЧИНИ НА СТОРІНКАХ РОСІЙСЬКИХ ЧАСОПИСІВ
 5. Пищемуха В.Г.
  BONA VACANTIA ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
 6. Прилуцька Л.А.
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРО ЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 7. Сініцький А. Ц.
  ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ РЕЛІГІЙНОГО ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА
 8. Сініцький А. Ц.
  КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЕТАПІВ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА СВОЄ САМОВИЗНАЧЕННЯ
 9. Січка М. Л.
  ЗАСНУВАННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ УСТАНОВ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У 1918-1922 рр.
 10. Серебряннікова Н.І.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІСТОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ
 11. Тімкін І.Ф., Новікова Н.Є.
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 12. Штука С. В.
  АСПЕКТ ЕКУМЕНІЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОСИФА СЛІПОГО

ФІЛОСОФІЯ

 1. Камбур А.В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 2. Ляльчук К.М.
  О ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТАХ В ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
 3. Мартинюк Е. І., Никитченко О. Е.,
  ЗРОСТАННЯ ІНКЛЮЗІВІЗМУ ЯК КОНВЕРГЕНТНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОГО РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ
 4. Матюшина І.І.
  СИСТЕМНІСТЬ СЛОВА В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАЦІЇ
 5. Платика Е.С.
  ЯЗЫК ПОЭТА КАК ОСНОВА ДУХОВНОЙ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ)
 6. Пурцхванидзе О.В.
  К ПРОБЛЕМЕ ОНТОЛОГИИ МЕДИА
 7. Райхерт К. В.
  УТОЧНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ «СИСТЕМА» В ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
 8. Сапега В.В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ ИСКУССТВА В ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВА А. ДАНТО
 9. Шохов А.С.
  ВЫСОКОКОМПЛЕКСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И КОММУНИКАЦИЯ
 10. Pankova L.A.
  SOME ASPECTS OF TRANSLATING THE PHILOSOPHIC CATEGORIES FROM RUSSIAN INTO ENGLISH

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Александров Д.В.
  КОНСТЕЛЛЯЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ВО ВЛАСТНОМ ПОЛЕ ОТНОШЕНИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ
 2. Вітман К.М.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ЕТНОПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 3. Звездова О. О.
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДЕ-ФАКТО ДЕРЖАВ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ
 4. Камєнєва О. М.
  СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА ВНАСЛІДОК КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
 5. Клюєв К. Г.
  ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В АСПЕКТІ УРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ
 6. Кокорєв О. В.
  ІНТЕГРУВАННЯ КРАЇН БАЛТІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР (КІН . ХХ - ПОЧ . XXI СТ .)
 7. Комарова М. С.
  МОЛОДЕ ЖЬ КАК СУБЪЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
 8. Костенко В.О.
  МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПИ, ЇХ МАСШТАБНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ
 9. Попова М. Ф.
  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 10. Rostetska S.I.
  MODERN IDENTITY THEORY IN FOREIGN STUDIES
 11. Седляр Ю.О.
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У МІ ЖНАРОДНО –ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІД ЖЕННЯХ
 12. Сердали Б. К.
  ОСВЕЩЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРЕССЕ КАЗАХСТАНА
 13. Сердали Б. К.,
  СМИ КАЗАХСТАНА О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ И ГЕНДЕРНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 14. Скриль С.А.
  ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ (НА ПРИКЛАДАХ ДЕР ЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ)
 15. Соловьев К.А.
  ОБРАЗ ИМПЕРСКОГО ПРОШЛОГО В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 16. Співак М.В.
  ДОСВІД США ТА АМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ У ЗАПРОВАДЖЕННІ ПОЛІТИКИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
 17. Сушко А.І.
  ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЧНОГО ВИБОРУ СУСПІЛЬСТВА
 18. Чальцева Е.М.
  ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ
 19. ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ СТАТЕЙ