Вихідні дані

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
 Серія: «Історія. Філософія. Політологія»:

Рік заснування

2010

Проблематика:

Публікація результатів новітніх наукових досліджень вітчизняних та іноземних фахівців, ознайомлення з актуальними питаннями історії, філософії, політології, формування сучасного наукового мислення студентства та молодих науковців, розширення гуманітарного світогляду у галузі суспільної свідомості.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 20215-10015ПР від 15.08.2013

Фахова реєстрація

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» включено до Переліку наукових фахових видань України (з історичних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 793 від 04 липня 2014 р. (додаток № 8); з філософських та політичних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 р. (додаток № 4)).

Галузь науки:

історичні, філософські, політичні науки

Мова видання:

українська, російська, англійська (змішаними мовами)

ISSN

2707-0018 (Print) 2707-0026 (Online) 

Засновник (співзасновники):

Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національній університет ім. І.І.Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет

Головний редактор:

Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік АПН і НАПрН України

Відповідальний редактор:

Пищемуха Володимир Григорович, кандидат історичних наук, доцент

Заступник відповідального редактора:

Серебряннікова Наталія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент

Члени редакційної колегії:

Історія
Корміч Л. І., доктор історичних наук, професор;
Гребцова І. С., доктор історичних наук, професор;
Дьомін О. Б., доктор історичних наук, професор;
Хмарський В. М., доктор історичних наук, професор;
Смірнова Т. Б., доктор історичних наук, доцент;
Чучко М. К., доктор історичних наук, доцент;
Пищемуха В.Г., кандидат історичних наук, доцент;
Ганчев О. І., кандидат історичних наук, доцент;
Серебряннікова Н. І., кандидат історичних наук, доцент;

Філософія
Івакін О.А., доктор філософських наук, професор;
Голубович І. В., доктор філософських наук, доцент;
Долгополова О. А., доктор філософських наук, доцент;
Богата Л. М., доктор філософських наук, доцент;
Гансова Е. А., доктор філософських наук, професор;
Елбакян К. С., доктор філософських наук, професор;
Мартинюк Е. І., кандидат філософських наук, доцент;
Панкова Л. О., кандидат філософських наук, доцент;
Кравчик М. О., кандидат філософських наук, доцент;

Політологія
Вітман К. М., доктор політичних наук, професор;
Яковлев Д. В., доктор політичних наук, професор;
Польовий М. А., доктор політичних наук, доцент;
Мілова М. І., доктор політичних наук, професор;
Дунаєва Л. М., доктор політичних наук, професор;
Стребков О. І., доктор політичних наук, професор;
Балтовський Л. В., доктор політичних наук, доцент.

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською
“International Humanitarian University Herald. History
Philosophy. Political Science

Адреса редакції:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: «
Історія. Філософія. Політологія»

Міжнародний гуманітарний університет 
вул. Фонтанська дорога 33, к. 4
19,
м. Одеса, 65009, Україна 
Тел. +38 099 269 70 67

Е-mail: editor@vestnik-humanities.mgu.od.ua

Веб-сайт: www.vestnik-humanities.mgu.od.ua