Вимоги до наукових статей

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
 

  • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.       
  • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
  • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, галузь науки, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
  • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
  • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
  •  Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ:
 

Крижановська Т.О. Моральні основи комунікації.

Анотація. В статті досліджуються основні підходи до моральних основ комунікації в сучасній соціально-філософській думці. Автор робить висновок про необхідність застосування принципу комплементарності між універсальною формальною етикою і матеріальною етикою цінностей, що має перспективу в самореалізації кожного члена суспільства. Підкреслюється важливість дослідження моральних основ комунікації для подальшого розвитку онтології, гносеології, методології та етики.

Ключові слова: комунікація, мораль, розум, цінності, мова, індівідуалізм, холізм.

 

Крыжановская Т. А. Моральные основы коммуникации.

Аннотация. В статье исследуются основные подходы к моральным основам коммуникации в современной социально-философской мысли. Автор делает вывод о необходимости применения принципа комплементарности между универсальной формальной этикой и материальной этикой ценностей, что выходит в перспективе к самореализации каждого члена общества. Подчеркивается важность исследования моральных основ коммуникации для дальнейшего развития онтологии, гносеологии, методологии и этики.

Ключевые слова: коммуникация, мораль, разум, ценности, язык, индивидуализм, холизм.

 

Kryzhanovska T. A. Moral Foundations of Communication.

Summary. The article studies the main approaches to the morals of the communication in the modern social philosophy. The author makes a conclusion about the necessity of the principle of complementarity between the universal formal ethics and the ethics of material values. According to the author this opens the way to self-realization of each member of society. The author emphasizes the importance of the study of the moral foundations of communication for the future development of ontology, epistemology, methodology and ethics.

Key words: communication, morality, intelligence, values, language, individualism, holism.