Інформація для авторів


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Історія. Філософія. Політологія» № 19 за 2020 рік

 
Оголошується набір наукових статей до № 19 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія».


Набір триває включно до 28 лютого 2020 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» включено до Переліку наукових фахових видань України (з історичних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 793 від 04 липня 2014 р. (додаток № 8); з філософських та політичних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 р. (додаток № 4)). 

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

 

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 1. Історія;
  2. Філософія;
  3. Політологія.

 
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ: 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. 
 • Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 2. Конституційне та муніципальне право), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 •  Після списку використаної літератури подаються анотації двома мовами (українська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті мінімальним обсягом 300 слів, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень). 


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ:
 

Кугай К. Б. Вплив братств на становлення та розвиток класичної університетської освіти в західній Україні (XVII ст.)

Анотація. Стаття є аналізом організаційно-педагогічних передумов становлення та розвитку класичної університетської освіти в Західній Україні, а саме впливу братств, які активно діяли вже на початку XVII ст. Автор досліджує історію виникнення цих національно-релігійних громадських організацій на території Західної України. Саме братські школи відіграли вирішальну роль у формуванні й утвердженні національної системи освіти в Україні. ... (мінімальний обсяг - 300 слів).

Ключові слова: братства, класична університетська освіта, православ’я, католицизм, Західна Україна.

Kugai K. Brotherhoods influence on the formation and development of classical university education in Western Ukraine (XVII century)

Summary. The article deals with the analysis of organizational and pedagogical prerequisites for the formation and development of classical university education in Western Ukraine, namely, the influence of the brotherhoods. They were already active in the beginning of the 17th century. The author explores the origin of these national-religious organizations in Western Ukraine. It was the brethren schools that played a decisive role in the formation and approval of the national education system in Ukraine. ... (мінімальний обсяг - 300 слів).

Key words: brotherhoods, classical university education, Orthodoxy, Catholicism, Western Ukraine.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 19 до 28 лютого 2020 року (включно)

до редакції електронною поштою

(editor@vestnik-humanities.mgu.od.ua) необхідно направити:
 

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора необхыдно заповнити за посиланням;
 • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з  публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._оплата

ДОДАТКОВІ УМОВИ: 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія» № 19 складає 500 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується  50 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія» № 19 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 4 травня 2020 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 099 269 70 67.

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Історія. Філософія. Політологія»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, к. 402, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 099 269 70 67
Електронна пошта: editor@vestnik-humanities.mgu.od.ua
Офіційний сайт: www.vestnik-humanities.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів

Загрузить Информацию для авторов